[Eng] [] []

HomeAbout DunwellProducts & ServicesNewsroomLinksContact UsRecruitmentSite Map

产品及服务 - 膜生物反应器

[技术] [用途] [优点] [案例] [介绍影片] [下载]

废水来源 水质指针 进水 出水 去除率%
食品加工 BOD (mg/L)
CODCr (mg/L)
SS/ (mg/L)
1590
2600
380

1
7
<1

99.9
99.0
100
酱油酿造 BOD (mg/L)
SS/ (mg/L)
3630
380
5
<1
99.9
100
填理场出水 CODCr (mg/L)
SS/ (mg/L)
~10,000
<500
60
<1
99.4
100
中水回用 BOD (mg/L)
SS/ (mg/L)
<=200
<=200
<=10
<1
95.0
100